bayesnec development version (2.0)

bayesnec 1.1.0

bayesnec 1.0.1